LB prevencia

O FIRME

Firma „Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia“ sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby. Podnikateľskú činnosť vykonáva na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení vydaného Okresným úradom v Námestove, odborom živnostenského podnikania a je zastúpená Ing. Ľubošom Banasom.

Zakladateľ firmy Ing. Ľuboš Banas vyštudoval Vysokú školu banskú – Technickú univerzitu v Ostrave, Fakultu bezpečnostného inžinierstva, ktorej hlavným zámerom je bezpečnosť a ochrana človeka smerovaná na krízové riadenie, požiarnu ochranu, bezpečnosť práce, priemyslu a životného prostredia. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2008, získal doteraz odbornú prax v spoločnostiach pôsobiacich v rôznych odvetviach podnikania (doprava, energetika, obchod, skladovanie, školstvo, banky, gastro, výroba a iné).

Cieľom firmy je plnenie všetkých požiadaviek klientov z jednotlivých oblastí tak, aby bola dosiahnutá úplná spokojnosť, vysoká kvalita a primeraná cena za výkon jednotlivých činností.